ΓΝΩΜΗ"ΣΤΕΡΓΕΙ ΓΑΡ ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΚΑΚΩΝ ΕΠΩΝ"
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

"Διότι κανένας δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο των κακών γεγονότων"
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)

Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ, Γράφει η Νότα Κυμοθόη 2009
1. http://artnotakymothoe.blogspot.com/
Nότα Κυμοθόη


Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ*
Γράφει η Νότα Κυμοθόη
2009
http://kymothoenota.blogspot.com/


" Πνεύμα ο Θεός/Πνεύμα ο Θεός
και τους προσκυνούντας αυτόν/κι όσοι προσκυνούν αυτόν
εν πνεύματι και αληθεία/φωτισμένοι και στην αλήθεια
δει προσκυνείν".../πρέπει να προσκυνούν...
(κατά Ιωάννην κεφ.Δ', στιχ. 24)
Δια στόματος Ιησού Χριστού
έχουμε τη μαρτυρία για την Συμπαντική Ενέργεια του Θεού
οπού υπάρχει Παντού δίχως κανέναν περιορισμό!
Είναι τα λόγια οπού είπε στη Σαμαρείτιδα
όταν της γύρεψε νερό,σταθείς στο πηγάδι του Ιακώβ...
"Δος μοι πιείν"/Δός μου να πιω, λέγει σε αυτή ο Ιησούς Χριστός.
"Πως συ Ιουδαίος ων παρ' εμού πιείν αιτείς,/Πως συ ένας Ιουδαίος ζητάς από μένα να πιεις
ούσης Σαμαρείτιδος; /που είμαι Σαμαρείτιδα;
Ου γαρ συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις"/Δεν συναναστρέφονται Ιουδαίοι Σαμαρείτες.
"Ει ήδεις την δωρεάν του Θεού/Εάν εγνώριζες τη δωρεά του Θεού
και τις έστιν ο λέγων σοι/και ποιός είναι αυτός που σου λέει
δός μοι πιείν, συ αν ήτησας αυτόν/δος μου να πιώ, συ θα ζητούσες απ' αυτόν
και έδωκεν αν σοι ύδωρ ζων"/και θα σου έδινε νερό ζωής"
Και η Σαμαρείτιδα που δεν κατάλαβε τα λόγια του
απάντησε:
"Κύριε, ούτε άντλημα έχεις/Κύριε, ούτε κουβά έχεις
και το φρέαρ εστί βαθύ/και το πηγάδι είναι βαθύ
πόθεν ουν έχεις το ύδωρ το ζων;/από που έχεις το νερό της ζωής;
Μη ου μείζων ει του πατρός ημών Ιακώβ,/Μήπως πιο άξιος είσαι από τον πατέρα μας Ιακώβ
ος έδωκεν ημίν το φρέαρ/που μας έδωσε το πηγάδι
και αυτός εξ' αυτού έπιε/και αυτός από αυτό έπινε
και οι υιοί αυτού και τα θρέμματα αυτού";/ και οι γιοί του και τα ζώα του;
Και ο Ιησούς απάντησε:
"Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου /Όποιος πίνει από το νερό τούτο
διψήσει πάλιν./θα διψάσει πάλι.
Ος δ' αν πίη εκ του ύδατος ου εγώ δώσω/Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω
αυτώ, ου μη διψήσει εις τον αιώνα,/ αυτός δεν θα διψάσει εις τον αιώνα
αλλά το ύδωρ ο δώσω αυτώ/γιατί το νερό που θα δώσω σε αυτόν
γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος/θα μεταμορφωθεί εντός του σε πηγή νερού
αλλομένου εις ζωήν αιώνιον"./παραδομένου σε ζωή αιώνια.
Και λέει σε αυτόν η γυναίκα:
Κύριε, δος μου τούτο το νερό
για να μη διψώ,
μήτε να έρχομαι εδώ για να αντλώ.
Κι ο Ιησούς της είπε:
Πήγαινε και φώναξε τον άντρα σου.
Δεν έχω άντρα, είπε η γυναίκα.
Καλά είπες, ότι δεν έχεις άντρα.
Πέντε άντρες είχες και τώρα δεν έχεις κανέναν,
αλήθεια είπες.
Κύριε, νομίζω είσαι προφήτης εσύ
οι πατέρες μας στο βουνό τούτο προσκυνούσαν
και εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι τα Ιεροσόλυμα
είναι ο τόπος που πρέπει να προσκυνούμε.
Κι ο Χριστός είπε:
"Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα/Γυναίκα, πίστεψέ με ότι φτάνει η ώρα
ότε ούτε εν τω όρει τούτω/ όπου ούτε μόνο στο βουνό τούτο
ούτε εν Ιεροσολύμοις προσκυνήσετε τω πατρί/ούτε μόνο στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνάτε τον πατέρα
υμείς προσκυνείτε ο ουκ οίδατε/εσείς προσκυνάτε αυτό που δε γνωρίζετε
ημείς προσκυνούμεν ο οίδαμεν/εμείς προσκυνάμε αυτό που γνωρίζουμε
ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν/ότι η σωτηρία από τους Ιουδαίου είναι
αλλ' έρχεται ώρα και νυν εστιν/αλλά φτάνει ώρα και τώρα είναι
ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι /όπου οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν
τω πατρί εν πνεύματι και αληθεία/φωτισμένοι τον πατέρα και μέσα στην αλήθεια
και γαρ ο πατήρ τοιούτους ζητεί /και ο πατέρας αυτούς γυρεύει
τους προσκυνούντας αυτόν./που τον προσκυνούν.
Πνεύμα ο Θεός/Πνεύμα ο Θεός
και τους προσκυνούντας αυτόν/ και όσοι αυτόν προσκυνούν
εν πνεύματι και αληθεία/φωτισμένοι και στην αλήθεια
δει προσκυνείν./πρέπει να προσκυνούν.
Και η γυναίκα του απάντησε:
Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας
που λέγεται Χριστός.
ότα έρθει εκείνος,
θα μου πει τα πάντα.
Και ο ιησούς της είπε:
"Εγώ ειμί ο λαλών σοι"/Εγώ είμαι οπού σου λαλώ.
Τότε έφτασαν οι μαθητές του από την πόλη
που είχαν πάει να αγοράσουν τρόφιμα
και δεν είπαν τίποτα για το ότι μιλούσε με τη γυναίκα.
Η γυναίκα ντράπηκε και άφησε τη στάμνα της εκεί
κι έτρεξε στην πόλη να πει τι έγινε στο πηγάδι
και έλεγε ότι ο άγνωστος άνθρωπος
που λέει πως είναι ο Χριστός βρήκε τα πάντα για τη ζωή της
κι οι άνθρωποι από την πόλη έτρεχαν προς το μέρος του.
Οι μαθητές του Ιησού του έδιναν φαγητό
και του έλεγαν:
"Δάσκαλε τρώγε", κι εκείνος απάντησε:
"Εγώ βρώσιν έχω φαγείν/Εγώ έχω φαγητό να φάω
ην υμείς ουκ οίδατε/το οποίο εσείς δεν γνωρίζετε
εμόν βρώμα εστίν /το δικό μου φαγητό είναι
ίνα ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με/ να ποιώ το θέλημα αυτού οπού με έστειλε
και τελειώσω αυτού το έργον/ και να τελειώσω το έργο αυτού.
Ουχ υμείς λέγετε οτι έτι τετράμηνος εστί/Δεν λέτε εσείς ότι τετράμηνο είναι
και ο θερισμός έρχεται;/και ο θερισμός φτάνει;
Ιδού λέγω υμίν/Ιδού λέγω σε σας
επάρατε τους οφθαλμούς υμών/πάρτε τα μάτια σας
και θεάσασθε τας χώρας/και κοιτάξτε τις χώρες
ότι λευκαί εισι προς θερισμόν ήδη/ότι λευκές είναι προς θερισμό ήδη
και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει/κι ο θεριστής πληρώνεται
και συνάγει καρπόν εις ζωήν αιώνιον/και μαζεύει καρπό αιωνίως
ίνα και ο σπείρων ομού χαίρη/για να χαίρεται μαζί του και ο σπορέας
και ο θερίζων./και ο θεριστής.
Εν γαρ τούτω ο λόγος εστίν ο αληθινός/Διότι εάν ο λόγος τούτο ς είναι αληθινός
ότι άλλος εστίν ο σπείρων/ότι άλλος σπέρνει
και άλλος ο θερίζων./κι άλλος θερίζει
Εγώ απέστειλα υμάς θερίζειν/Εγώ στέλνω εσάς να θερίσετε
ο ουχ υμείς κεκοπιάκατε/αυτά που εσείς δεν κουραστήκατε.
Άλλοι κεκοπιάκασι/Άλλοι κουράστηκαν
και υμείς εις τον κόπον αυτών εισεληλύθατε/ κι εσείς στον κόπο αυτών εισέρχεστε.
...Δηλαδή...μόνο οι ευλογημένοι, θα θερίσουν τον κόπο των άλλων.
Όλων αυτών, οπού πριν από τον Ιησού Χριστό ήρθαν και μίλησαν κι έδωσαν σοφία και γνώση.
Μόνο οι ευλογημένοι και φωτισμένοι θα μπορέσουν να πάρουν τους κόπους της σοφίας,
τους κόπους της γνώσης και ενώ δεν κουράστηκαν γι' αυτά,
θα μπορέσουν να γευτούν τους καρπούς όλων των φωτισμένων της γης
όλων των χωρών!..
ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ!
"ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟ ΦΩΣ
ΝΑ ΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΩΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΕΤΟΥΤΟ!"


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΝότα Κυμοθόη: http://ComeLuckyGoHappy.blogspot.com
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .