ΓΝΩΜΗ"ΣΤΕΡΓΕΙ ΓΑΡ ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΚΑΚΩΝ ΕΠΩΝ"
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

"Διότι κανένας δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο των κακών γεγονότων"
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)

Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ, από τη η Νότα Κυμοθόη1 ΦΩΤ." Ο Νυμφίος"Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Έργο της Νότας Κυμοθόη σε ξύλο
http://artnotakymothoe.blogspot.com


ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ
από τη Νότα Κυμοθόη*


Αφιερωμένο σε όλες τις σκληρές καρδιές

"Πορεύεσθε απ' εμού οι κατηραμένοι
εις το πυρ το αιώνιον
το ητοιμασμένον τω διαβόλω
και τοις αγγέλοις αυτού!
Επείνασα γαρ, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν!
Εδίψησα και ουκ εποτίσατέ με!
Ξένος ήμην και ου συνηγάγετέ με!
Γυμνός ήμην και ου περιβάλετέ με!
Ασθενής ήμην και εν φυλακή
και ουκ επεσκέψασθέ με!"
Τότε αποκριθήσονται αυτώ
οι δίκαιοι λέγοντες:
"Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα
ή διψώντα ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή
ή εν φυλακή, και ου διηκονήσαμέν σοι;"
Τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων:
"Αμήν λέγω υμίν, εφ' όσον ουκ εποιήσατε
ενί τούτων των ελαχίστων,
ουδέ εμοί εποιήσατε"
Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον
οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον!
Και εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς
πάντας τους λόγους τούτους είπε
τοις μαθητές αυτού:
"Οίδατε ότι μετά δύο ημέρας
το Πάσχα γίνεται
και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδοται
εις το σταυρωθήναι.
Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή
ο Υιός του ανθρώπου!
Αμήν, αμήν λέγω υμίν,
εάν μη ο κόκκος του σίτου
πεσών εις την γην αποθάνη,
αυτός μόνος μένει.
Εάν δε αποθάνη πολύν καρπόν φέρει.
Ο φιλών την ψυχήν αυτού
απολέσει αυτήν
και ο μισών την ψυχήν αυτού
εν τω κόσμω τούτω,
εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν!
Εάν εμοί διακονή τις,
εμοί ακολουθείτω
και όπου είμι εγώ
εκεί και ο διάκονος ο εμός έσται
και εάν τις εμοί διακονή
τιμήσει αυτόν ο Πατήρ.
Νυν η ψυχή μου τετάρακται
και τι είπω;
Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης.
Αλλά δια τούτο ήλθον
εις την ώραν ταύτην.
Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα!
Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού
και εδόξασα και πάλιν δοξάσω!"
Ο ουν όχλος, ο εστώς και ακούσας
έλεγε βροντήν γεγονέναι.
Άλλοι έλεγον. "Άγγελος αυτώ λελάληκεν"
Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν:
"Ου δι' εμ΄΄ε αύτη η φωνή γέγονεν,
αλλά δι' υμάς. Νυν κρίσις εστί
του κόσμου τούτου. Νυν ο άρχων
του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω.
Καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης,
πάντας ελκύσω προς εμαυτόν."
Απεκρίθη αυτώ ο όχλος:
"Ημείς ηκούσαμεν εκ του νόμου
ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα
και πως συ λέγεις ότι
δει υψωθείναι τον Υιόν του ανθρώπου;"
Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς:
"Έτι μικρόν χρόνον το φως μεθ' υμών έστι.
Περιπατείτε έως το φως έχετε
ίνα μη σκοτία υμάς καταλάβη
και ο περιπατών εν τη σκοτία
ουκ οίδε που υπάγει.
Έως το φως έχετε,
πιστεύετε εις το Φως
ίνα υιοί Φωτός γένησθε."
Τοσαύτα δε σημεία πεποιηκότος
έμπροσθεν αυτών, ουκ επίστευον εις αυτόν...
Ηγάπησαν γαρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον
ήπερ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε
εκέκραξε και είπεν:
"Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ,
αλλ' εις τον πέμψαντά με
και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με!
Εγώ Φως εις τον κόσμον ελήλυθα,
ίνα πας ο πιστεύων εις εμέ
εν τη σκοτία μη μείνη.
Και εάν τις μου ακούση των ρημάτων
και μη πιστεύση, εγώ ου κρίνω αυτόν.
Ου γαρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσμον
αλλ' ίνα σώσω τον κόσμον.
Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου,
έχει τον κρίνοντα αυτόν.
Ο λόγος, όν ελάλησα,
εκείνος κρινεί αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα.
Ότι εγώ εξ' εμαυτού ουκ ελάλησα,
αλλ' ο πέμψας με Πατήρ αυτός μοι
εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω.
Και όιδα ότι η εντολή αυτού
ζωή αιώνιος εστιν.
Ά ουν λαλώ εγώ, καθώς είρηκέ μοι ο Πατήρ,
ούτω λαλώ!"
*Δόθηκε ως έχει για ν' αναρτηθεί ως έχει.


Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του1!
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .